Skip to content

De standpunten van CDA Amstelveen

Samenleven doe je niet alleen

We vinden Amstelveen een prachtige stad. Het staat misschien wel symbool voor veel goede dingen van Nederland: de combinatie van groen en wonen, rijtjeshuizen en appartementen, Nederlanders en expats. Maar het betekent ook dat we steeds opnieuw moeten uitvinden hoe we goed met elkaar kunnen samenleven. Want individueel eigenbelang is niet genoeg om de samenleving in stand te houden. Hieronder onze ideeën om te bouwen aan de gemeenschap.

Mensen met een beperking komen moeilijk aan de slag. En er zijn genoeg sociale ondernemers die wat willen doen. Daar willen we aan mee doen! In het Stadshart moet een café komen waar mensen met een beperking kunnen werken.
Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen we ook dat het concept van de basisbaan verder wordt uitgewerkt. Dit is een normale baan, bij een normaal bedrijf, maar voor mensen die niet aan het werk kunnen komen. Het vraagt om creativiteit van ondernemers, maar vooral ook van de gemeente om mensen goed te begeleiden waar dat nodig is.

Elk gezin met kinderen in Amstelveen kent de stress van de schoolkeuze. Welke school je kind heen wil, dat is al een ding. Maar daarna nog het loten, vreselijk. Dat is bij middelbare scholen inmiddels zoveel gedoe en teleurstelling dat we willen dat er een nieuwe middelbare school bij komt. Dat geeft meer keuze voor ouders, en het houdt de bestaande scholen scherp om op de kwaliteit en zorg voor leerlingen te letten.

Gezinnen met kinderen hebben op dit moment de keus tussen Elsenhove en de Geitenboerderij. Ze zijn prachtig, maar het is een beperkte keuze als je met kinderen ergens heen wilt. We willen daarom ondernemers, boeren, ondersteunen die meer groene recreatie willen ontwikkelen. En sowieso willen we de polders rond Amstelveen open houden, met het mooie landschap dat het nu is. Dat hebben we nodig voor de natuur, maar ook voor de mens die even op adem moet komen.

Fietsen is geweldig (als het niet regent). Naar het werk, met de kinderen naar school of om een frisse neus te halen. We zijn een fietsende stad. En daarom mogen de fietspaden wel wat beter worden. Vooral de Noord-Zuidroute moet beter en betrouwbaarder worden. En er moet bij werkzaamheden zoals rond de A9 meer rekening gehouden worden met fietsers.

In de afgelopen raadsperiode is op aandringen van het CDA een kerkenvisie opgesteld. Daarin wordt beschreven hoe kerkgebouwen een functie kunnen hebben voor de hele Amstelveense samenleving. En ook hoe we willen omgaan met kerken die leeg komen te staan. Een passende bestemming vinden we belangrijk: het gaat niet om de hoogste winst maar om de hoogste waarde. En we willen ook dat kerkgemeenschappen onderdak kunnen vinden in Amstelveen, bijvoorbeeld in schoolgebouwen die in het weekend toch niet gebruikt worden. Kerken hebben betekenis voor veel mensen in de samenleving, nog steeds.

De lokale belastingen in Amstelveen, zoals de OZB, zijn redelijk en rond het gemiddelde in de provincie Noord-Holland. We willen dat zo houden. Voor nieuw beleid dat geld kost vinden we de middelen binnen de huidige begroting (van zo’n €300 miljoen).

Mensen maken zelf de buurt en de straat. Maar er is ook politie nodig voor het voorkomen van criminaliteit en voor het afhandelen van misdrijven. De wijkagent speelt daar een belangrijke rol in. Die zouden we wat meer zichtbaar willen laten zijn in de stad en in de buurten, als aanspreekpunt voor wat er speelt in de buurt en het voorkomen van criminaliteit.

Het is soms moeilijk te geloven, maar er zijn partijen die een coffeeshop willen in Amstelveen. We zullen er alles aan doen om dat tegen te houden. Wij zien drugs en verslaving als een maatschappelijk probleem dat vooral kwetsbare jongeren raakt. Jongeren – en hun ouders – mogen verwachten dat de overheid een schild voor de zwakken is. Drugs moet niet te makkelijk beschikbaar zijn, er moet goede voorlichting op scholen wezen en er moet actiever opgetreden worden tegen witwassen van drugsgeld.

De stad leefbaar houden

Er is heel wat gebouwd de afgelopen jaren. Ja, maar wat: luxe hoogbouw en villa’s. Dat is een pijnlijke constatering in deze tijd van woningnood. Vastgoedontwikkeling en winst lijken belangrijker dan de leefbaarheid van de stad. Wij willen dat anders, dat er gestuurd wordt op leefbaarheid, op de positie van inwoners van Amstelveen en minder op winst.

Er is de laatste jaren veel hoogbouw verschenen in Amstelveen, en villa’s. Maar waar kun je nog een huis-met-tuin kopen? Er wordt misschien minder aan verdiend, maar het is wel goed voor de leefbaarheid van de stad. En het geeft gezinnen met kinderen de mogelijkheid om van een appartement naar een huis met tuin te verhuizen. We gaan kritisch kijken naar plannen voor hoogbouw en de waarde voor de stad beoordelen in plaats van de winst.

Mensen weten vaak niet wat de ontwikkelingen zijn, en ook niet hoeveel inbreng ze mogen hebben. En als ze inbreng hebben, dan wordt daar soms maar weinig mee gedaan. Vanuit democratisch oogpunt is dat slecht. De politiek, dat zijn we zelf. De Gemeenteraad vertegenwoordigt de Amstelveense inwoners en dat moet haar taak zijn. Burgers snel op de hoogte stellen van ontwikkelingen en met hen samen optrekken, dat is de bedoeling. Dan vormt zij ook een goede tegenmacht tegen de wethouders en ambtenaren.
Het betrekken van burgers is wat we ook willen doen voor het onderwerp vuurwerk: waar en hoe dat mag afsteken moeten we samen bespreken.

Wie zijn eigenlijk de kopers van al die nieuwbouw in Amstelveen? We weten het niet, maar wel dat iedereen welkom is om te kopen. Prachtig, maar we zouden dat anders willen: dat bij nieuwe projecten eerst de inwoners van Amstelveen het te weten komen. Via de lokale krant of desnoods met aanplakbiljet bij de supermarkt. Dat geeft mensen de kans die nu al binding hebben met Amstelveen.

Betrouwbaar besturen

Het parkeren in Amstelveen is een heet hangijzer. Aan de ene kant willen we allemaal graag in de buurt van ons huis parkeren. Aan de andere kant zien we dat de druk soms te hoog wordt. Betaald parkeren kan de oplossing zijn, maar niet altijd. En vooral niet als buurtbewoners geen zeggenschap hebben. Zij en wij hebben er last van, maar hebben ook het gevoel voor wanneer het te druk wordt. Betaald parkeren moet een gezamenlijke beslissing zijn, gedragen door de buurt.

Amstelveen wordt bestuurd door de wethouders. Plannen zijn vaak al in vergevorderd stadium voordat de gemeenteraad er nog iets over kan zeggen. Laat staan wat de inwoners er van vinden. Amstelveen vertoont daarmee veel trekjes van de Haagse bestuurscultuur, waar iedereen van inziet dat er verandering in moet komen. Dat is wat het CDA wil, te beginnen in Amstelveen.

Creatieve energie in het klimaatbeleid

De CO2-uitstoot van Amstelveen is een kansloze operatie. Ja, we kunnen het vast bereiken en dan voelen we ons heel wat. Maar hebben we dan iets bijgedragen aan het wereldwijde klimaatprobleem? Nee. Wereldwijde uitstoot is 40 gigaton, die van de EU 4 gigaton (4 miljard ton), die van Amstelveen … 0,00037 gigaton. En het probleem is niet alleen het beperken van uitstoot, maar het ontwikkelen van schone energiebronnen. Hoe kunnen we daar iets betekenen?

Klimaatbeleid dat alleen gericht is op de Amstelveense uitstoot van CO2 is kansloos. Zeker niet als het gebeurt met bestaande technieken. Daar helpen we niemand mee. Kansrijk klimaatbeleid is er op gericht op nieuwe technieken en werkwijzen te bevorderen, zodat de hele wereld daar baat bij heeft. Laat de ingenieurs en bedrijven maar komen die iets willen ontwikkelen. Amstelveen kan een proeftuin zijn, werkt mee en ondersteunt. Dat is prima mogelijk zonder de belastingen te verhogen.
We verwelkomen innovatieve bedrijven. En we gaan onze “bijdrage” op een andere manier meten dan alleen maar in CO2-uitstoot.

Er zijn een paar hele lastige problemen, waar alle steden mee te maken hebben. Een daarvan is bijvoorbeeld het isoleren van oudere woningen (van voor 2000). Isolatie van de spouwmuur leidt op lange termijn tot vochtproblemen, wat ons van de regen in de drup brengt. Niemand heeft hier nog een goede, betaalbare oplossing voor. Voor dit soort problemen willen we een prijsvraag uitschrijven voor uitvinders, ondernemers en wie verder maar wil mag meedingen. Het project van de winnaar wordt uitgevoerd.

Back To Top